Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

UL. PRZEMYSŁOWA 6
89-500 TUCHOLA

NIP 561-13-30-172, REGON 092361628


TEL./FAX 052 5590112
TEL. KOM
ÓRKOWY 696 050 438

e-mail: zdp@tuchola.pl


Godziny urzędowania:
poniedziałek 7:00 do 15:00
wtorek 7:00 do 15:00
środa 7:00 do 15:00
czwartek 7:00 do 15:00
piątek 7:00 do 15:00


*********************************************

KOMUNIKAT


Dotyczy zdarzenia jakie miało miejsce w dniu 9 maja 2019 r. w miejscowości Bysławek.


Zdarzenie polegało na powstaniu „asymetrii napięć" w obwodach zasilanych ze stacji Bysławek Wybudowanie 5, co w konsekwencji doprowadziło do powstania szkód u odbiorców energii elektrycznej.
Zarządca drogi powiatowej nr 1038C niniejszym pragnie poinformować, że zaistniałe zdarzenie nie nastąpiło z jego winy.

Zarządca drogi w związku z faktem, iż rosnące przy drodze drzewa stwarzały zagrożenie dla życia ludzi i mienia w tym również zagrażało przebiegającej w tym miejscu linii średniego napięcia zgłosiło za pośrednictwem Gminy Lubiewo do firmy będącej dysponentem linii fakt zamiaru prowadzenia robót polegających na „usunięciu dwóch drzew topola kanadyjska rosnących przy drodze powiatowej".

Firma energetyczna przygotowała teren wycinki w zakresie zarządzanych przez siebie linii oraz ustaliła jaki zakres zabezpieczeń jest niezbędny do wykonania zadania polegającym na wycięciu dwóch dużych drzew przydrożnych. Jest rzeczą oczywistą, że zarządca drogi nie ma żadnych uprawnień ani kompetencji do pouczania profesjonalnej firmy zarządzającej dostawami energii, w jaki sposób należy zabezpieczyć linię w sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie takich robót.

W naszej ocenie przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonaliśmy wszelkie wymagane prawem czynności, polegające na zabezpieczeniu planowanych robót. Stąd przerzucanie w chwili obecnej roszczeń swoich klientów przez firmę energetyczną na Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi uważamy za niepoważne. Zarząd Dróg Powiatowych nie ma zawartych jakichkolwiek umów z odbiorcami energii na tego typu dostawy i nie może ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe u nich na skutek niewłaściwego eksploatowania linii energetycznych czy braku ich zabezpieczenia.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi pragnie przy tym poinformować, że jest ubezpieczony od prowadzonych działań (ZDP posiada wykupioną polisę nr DU23307203 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW") i za wszelkie zawinione przez siebie działania oczywiście będzie ponosił odpowiedzialność. Jednakże odpowiedzialność taka zachodzić może tylko w wypadku błędów, zaniechań lub niewłaściwych działań podejmowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. W przedmiotowym wypadku w naszej ocenie taka sytuacja jednak nie zachodzi.


p.o. Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych

Łukasz Olejnik


***************************************Skargi i wnioski można składać osobiście, pisemnie, elektronicznie oraz faksem pod numerem telefonu (052) 55 90 112. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi przyjmuje interesantów we wtorki w pokoju nr 2 między godziną 7.00 a 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania (np. w formie telefonicznej).
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 
KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE,L z 2016 r., Nr 119, poz.1)
informujemy, że:
• Administratorem Państwa danych osobowych jest
Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi
ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola
tel. 52 55-90-112 e-mail: zdp@tuchola.pl

• Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem inspektor.rodo@wp.pl

• Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi przetwarza dane osobowe w następujących celach:
- w przypadku, kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie), w celu podjęcia działań zmierzających do jego realizacji (podst. prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
- w celu realizacji zawartych umów (podst. prawna art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
- w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym np. prawa zamówień publicznych – art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
• Nie zamierzamy udostępniać Państwa danych osobowych, jeśli jednak będzie to konieczne udostępnimy Państwa dane innym podmiotom publicznym na mocy obowiązującego prawa.
•  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami przewidzianymi w obowiązującym prawie.
• Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
- dostępu do danych jej dotyczących,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
• Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji umowy, celu jaki zostanie wyznaczony.
• Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowany jak również Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

metryczka


Wytworzył: Łukasz Olejnik (17 października 2017)
Opublikował: Łukasz Olejnik (17 października 2017, 11:54:58)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (25 maja 2020, 13:58:45)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24291